ᠬᠠᠩᠭᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ  ᠡᠨᠡ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠤᠨ24 ᠲᠦᠮᠡᠨ  ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠯᠵᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠴᠦᠬᠦᠷᠦᠮ ᠳᠤ ᠲᠠᠯᠪᠢᠯ᠎ᠠ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2024/3/14
640.jpg
640 (2).jpg
640 (1).jpg
640 (3).jpg
640 (5).jpg
640 (6).jpg
640 (8).jpg
640 (9).jpg
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮ ᠵᠠᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠦᠪ