ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ ᠤ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2023/5/4
                                           ᠤᠷᠡᠨᠴᠠᠴᠡᠭ         ᠨᠠᠯᠠᠷᠬᠠᠢ ᠰᠢᠷᠭᠠᠯ ᠡᠪᠡᠰᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠡᠭᠤᠷ        ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠪᠢᠳᠡ ᠬᠤᠶᠠᠷ         ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠡᠭᠤᠴᠠᠨᠠᠮ        ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠬᠡᠨ ᠭᠤᠨᠢᠭ ᠢ ᠬᠡᠵᠢᠬᠡᠨ ᠲᠡᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠵᠤ        ᠤᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠡᠪᠴᠢᠰ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠳᠡᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠤᠨᠳᠤᠷ ᠬᠡᠯᠬᠢᠨᠠᠮ         ᠤᠶᠠᠷᠡᠮᠠᠳᠡᠭᠠᠢ᠂ ᠤᠬᠢᠯᠠᠮᠠᠳᠠᠭᠠᠢ ᠲᠡᠷᠡᠰᠤᠨ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠤᠨ           ᠤᠭ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠶᠢᠮᠤ ᠲᠡᠭᠤᠴᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ          ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠴᠢᠪᠠᠭᠳᠡᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠳᠡᠬᠤ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠤᠰᠤᠨ          ᠤᠶᠠᠬᠠᠨ ᠭᠠᠩᠭᠠᠨᠠᠯᠳᠤᠬᠤ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠤᠨ ᠤᠨ ᠵᠢᠬᠦᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭᠯᠡᠨᠠᠮ         ᠲᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠦᠳᠤᠯ ᠲᠡᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠵᠠᠯᠬᠢᠯᠠᠨ ᠲᠤᠷᠦ᠋ᠢᠬᠤ          ᠲᠡᠰᠤᠯᠬᠠᠨ ᠪᠤᠷᠤ ᠬᠦᠷᠤᠬᠡᠰᠤ ᠨᠡᠳᠡ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠳᠠᠨ ᠵᠢᠭᠤᠳᠡᠨᠠᠮ           ᠡᠪᠡᠢ ᠬᠦᠬᠡᠷᠤᠬᠦᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠠᠳᠡ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠲᠠᠭᠱᠠᠨ          ᠢᠰᠬᠡᠷᠬᠦ ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ ᠤ ᠱᠤᠤᠬᠢᠯ ᠠᠴᠠ ᠦᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠨᠢᠷ ᠦᠬᠡᠢ         ᠬᠦᠪᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠯᠠᠭᠠᠷ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠲᠡᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠯᠠᠨ          ᠬᠦᠬᠡᠷᠤᠬᠦᠨ ᠪᠤᠯᠵᠤᠮᠤᠷ ᠤᠳ ᠮᠦᠷᠤᠨ ᠲᠡᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠮᠢᠨᠢ ᠦᠯᠢᠬᠡᠷ ᠬᠦᠤᠷᠨᠢᠨ᠎ᠡ         ᠢᠷᠡᠭᠤᠬᠠᠨ᠂ ᠢᠯᠭᠤᠮᠬᠠᠨ   ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠰᠤᠨᠤᠰᠬᠤᠯᠠᠩ         ᠶᠠᠳᠡᠵᠤ ᠪᠢ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠤᠨ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠶᠢ ᠮᠠᠳᠡᠳᠡᠭ ᠴᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯ          ᠨᠠᠯᠠᠷᠬᠠᠢ ᠰᠢᠷᠭᠠᠯ ᠡᠪᠡᠰᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠡᠭᠤᠷ          ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠩᠬᠡ᠂ ᠪᠤᠳᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠩᠬᠡ ᠪᠠᠷ ᠤᠯᠠᠷᠢᠨᠠᠮ          ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠯᠠ ᠮᠦᠷᠤᠬᠡᠳᠤᠯ ᠳᠤ ᠲᠡᠯᠬᠡᠷᠡᠵᠤ ᠦᠯᠠᠳᠡᠬᠦ           ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ ᠤ ᠡᠬᠡᠰᠢᠭᠯᠡᠩ ᠳᠤ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠨᠡᠪᠴᠢᠰ ᠠᠮᠢᠯᠠᠨᠠᠮ 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠥᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ