ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠢ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2023/5/18
                                                                                    ᠨᠠ᠊ · ᠲᠤᠯᠭᠠᠷ         ᠤᠩᠭᠤᠴᠠ ᠬᠥᠳᠡᠯᠬᠦ ᠠᠭᠱᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠭ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠪᠡ᠃ ᠤᠰᠤ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠤᠯᠤᠩᠭᠠᠷᠠᠨ  ᠭᠡᠷᠡᠯ  ᠬᠤᠭᠤᠷᠠᠵᠤ ᠭᠢᠯᠪᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠳ ᠳᠡᠷᠳᠡᠭᠡ ᠨᠢ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠳ ᠬᠤᠥᠰ ᠬᠤᠥᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠢᠰᠤᠨ  ᠳᠡᠪᠳᠡᠷᠢᠭᠡᠳ᠂  ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠨᠢ  ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ  ᠦᠭᠡᠢ‌ᠠᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠢᠲᠡᠭᠦᠦ ᠱᠤᠤᠬᠢᠭᠠᠳ ᠥᠨᠡᠬᠡᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠳᠣᠰᠤᠨ ᠪᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠮᠡᠳᠤ ᠥᠵᠡᠰᠭᠦᠯᠡᠩ ᠲᠠᠢ᠃  ᠡᠶᠢᠨ‌‍ᠬᠦ ᠪᠢᠳᠡ ᠴᠡᠩᠬᠡᠷ ᠲᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ ᠠᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠵᠠᠳᠠᠭᠠᠢ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ᠂  ᠬᠠᠴᠢᠨ  ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠯᠳᠠᠢ  ᠥᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠳᠤ  ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ‌ᠠᠯᠳᠠᠭᠤᠷᠠᠨ  ᠰᠢᠪᠰᠢᠶ᠎ᠡ  ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ ᠳᠤ  ᠵᠥᠬᠡᠯᠡᠨ ᠢᠶᠠᠷ  ᠢᠯᠪᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠨᠢ  ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠤ  ᠠᠮᠢᠳᠥᠷᠠᠯ ᠤᠨ  ᠵᠠᠮ ᠳᠤ  ᠬᠤᠪᠤᠷᠬᠠᠨ‌‍ᠲ᠋ᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠬᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠴᠠᠶᠢᠯᠵᠠᠨ ᠮᠢᠷᠠᠯᠵᠠᠬᠤ ᠴᠡᠩᠬᠡᠷ ᠶᠡᠭᠡ ᠤᠰᠤᠨ  ᠶᠠᠭ  ᠯᠡ  ᠠᠷ ᠲᠠᠢ  ᠬᠥᠬᠡ‌‍ᠲ᠋ᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠯᠳᠠᠯᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠯᠠᠭᠠᠳ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠭ᠋ ᠵᠥᠭᠡᠯᠡᠬᠡᠨ ᠲᠤᠯᠬᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠤ ᠶᠠᠭᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠢ  ᠰᠢᠪᠡᠨᠡᠬᠦ‌ᠮᠡᠳᠥ᠃ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠪᠢᠳᠡᠭᠦᠥ ᠱᠤᠤᠭᠢᠶᠠᠨ ᠪᠤᠳᠤᠯ ᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃        ᠤᠰᠤ ᠠᠮᠢ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠥᠨᠡᠨ ᠪᠤᠯ ᠤᠤ︖ ᠨᠡᠯᠥᠬᠡᠷ ᠶᠡᠭᠡ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠬᠡᠴᠢᠨᠡᠨ  ᠤᠯᠠᠨ  ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ᠂ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ ᠵᠢᠷᠠᠭᠠᠬᠠᠢ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠤᠯ︖ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠡᠬᠡ  ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ  ᠥᠷᠭᠡᠨ‌‍ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠡᠪᠡᠯᠢ ᠳᠠᠬᠢ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ  ᠭᠠᠷᠤᠯᠳᠠ  ᠡᠷᠭᠢᠨ ᠳᠤ ᠨᠢ  ᠠᠵᠤ  ᠳᠥᠷᠥᠨ  ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠨ  ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠢᠭᠰᠠᠨ  ᠠᠷᠠᠳ‌‍ᠲ᠋ᠥ᠋ᠮᠡᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠡᠵᠢᠭᠡᠵᠥ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠨᠢ ᠥᠨᠡᠭᠡᠷ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠭᠳᠠᠢ ᠷᠢᠳᠢ ᠰᠢᠳᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠶᠡᠭᠡ ᠤᠰᠤᠨ᠂ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠳᠡᠳᠬᠦᠨ ᠤᠷᠤᠰᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ  ᠪᠡᠶ᠎ᠡ  ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ  ᠠᠭᠤᠰᠤᠨ‌‍ᠰᠢᠩᠭᠡᠳᠡᠭ ᠯᠡ ᠪᠠᠶᠢᠬ᠎ᠠ᠃         ᠨᠠᠮᠬᠠᠨ ᠲᠡᠭᠰᠢᠬᠡᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ ᠲᠠᠢ᠂ ᠳᠥᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ  ᠴᠡᠭᠡᠵᠢ ᠲᠠᠢ᠂  ᠢᠯᠡ  ᠴᠠᠭᠠᠬᠠᠨ  ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠲᠠᠢ᠂ ᠥᠭᠡ ᠪᠠᠨ‌‍ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ  ᠬᠡᠯᠡᠴᠢᠬᠡᠳᠡᠭ  ᠡᠨᠡ  ᠡᠷ᠎ᠡ  ᠬᠤᠷᠴᠠ  ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠨᠢᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ  ᠦᠬᠡᠳᠡ ᠠᠴᠠ  ᠮᠢᠨᠢ  ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ‌‍ᠬᠥ᠋ᠭᠵᠢᠯᠳᠠᠢ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠠᠷᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ  ᠲᠠᠭᠠᠤ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ  ᠳᠥᠭᠦᠷᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ  ᠥᠷᠥᠭᠰᠡᠨ  ᠶᠠᠩᠵᠤ  ᠪᠥᠷᠢ ᠵᠢᠨ‌‍ᠲ᠋ᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠢ ᠨᠠᠳᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠰᠠᠪᠬᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠥᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠬᠠᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ  ᠨᠢᠬᠡᠨᠳᠡ ᠮᠠᠷᠳᠠᠵᠤ ᠤᠷᠬᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠰᠡᠭᠦᠢ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠵᠢᠷᠤᠬᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠭᠥᠨ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠷᠥᠭᠬᠡᠨ  ᠭᠤᠨᠢᠭ ᠵᠶ᠋ᠠᠨ‌‍ᠬᠥ᠋ᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠲᠥᠷ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠴᠤ ᠬᠡᠰᠡᠨ ᠤᠮᠠᠷᠳᠠᠵᠤ ᠪᠤᠳᠤᠯ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠴᠤ ᠤᠨᠳᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠭᠠᠯ ᠴᠠᠬᠢᠯᠬᠤ ᠰᠢᠭ᠋ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃         ᠲᠠᠶᠢᠮᠤ ᠡ︕ ᠵᠢᠪᠬᠤᠭᠠᠳᠦ  ᠡᠷ᠎ᠡ  ᠬᠥᠮᠥᠨ  ᠭᠡᠳᠡᠭ  ᠡᠶᠢᠮᠤ  ᠯᠡ  ᠪᠠᠶᠢᠬ᠎ᠠ᠃  ᠳᠤᠳᠠᠵᠤ  ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠪᠠᠯᠠᠩ ᠢ ᠳᠠᠪᠠᠨ ᠳᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠳᠡᠮᠡᠥᠯᠵᠤ  ᠵᠢᠳᠬᠦᠵᠤ  ᠶᠠᠪᠤᠭ᠎ᠠ  ᠨᠠᠳᠠᠳᠤ  ᠺᠢᠨᠣ᠋  ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ  ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ  ᠰᠢᠭ᠋  ᠷᠤᠮᠠᠨᠲ᠋ᠢᠭ ᠥᠳᠡᠰᠢ ᠶᠢ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠲᠠᠢ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠡᠬᠦ  ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠲᠤ  ᠢᠳᠡᠭᠡᠵᠤ  ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ  ᠦᠭᠡᠢ  ᠬᠢᠷᠢᠨ᠎ᠠ  ᠳᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ  ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠷᠭᠠᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠠᠷᠭᠠᠮᠵᠢᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠭ᠋ ᠬᠤᠯᠠᠳᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠢ ᠠᠩᠵᠠᠭᠠᠷᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠪᠡ᠃         ᠡᠬᠦᠯᠡᠨ ᠳᠤ ᠨᠠᠷᠠ ᠳᠤᠰᠤᠭᠠᠳ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ  ᠥᠷᠥᠴᠡᠨ ᠳᠤ  ᠥᠩᠭᠡᠳᠥ  ᠰᠤᠯᠤᠩᠭ᠎ᠠ  ᠳᠠᠳᠠᠵᠠᠢ᠃  ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠰᠠᠨ‌ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠭᠳᠠᠢ ᠥᠵᠡᠮᠵᠢ ᠪᠤᠢ︕ ᠨᠠᠷᠠ᠂ ᠡᠭᠦᠯᠡ᠂ ᠰᠤᠯᠤᠩᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠰᠢᠭ᠋ ᠭᠤᠶᠤᠬᠠᠨ᠃  ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ  ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ᠋‌‍ᠪᠤᠳᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠡ ᠮᠢᠨᠢ ᠵᠠᠳᠠᠷᠠᠵᠤ  ᠲᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ  ᠤᠰᠤᠨ ᠤ  ᠭᠠᠩᠭᠠᠩ  ᠴᠡᠩᠭᠡᠷ  ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ  ᠠᠯᠳᠠᠷᠠᠨ  ᠠᠯᠳᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ︽ᠥᠨᠡᠮᠰᠢᠭᠰᠡᠨ ᠥᠭᠡ ᠡᠮ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ︾ ᠭᠡᠳᠡᠭᠴᠢᠯᠡᠨ ᠡᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠥᠨᠡᠨ  ᠥᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠵᠶ᠋ᠠᠨ‌‍ᠲ᠋ᠡᠮᠵᠢᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠶᠢ ᠪᠤᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯᠤᠯᠳᠠᠢ᠃ ᠲᠠᠷᠡ ᠨᠠᠮᠠᠢᠢ  ︽ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠪᠠᠨ  ᠵᠤᠵᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ  ᠡᠮᠤᠰᠤᠭᠡᠷᠡᠢ᠃  ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠵᠤ‌‍ᠪᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠰᠡᠥᠯᠡᠬᠦ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠥ᠃ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠭᠤᠵᠢᠭᠤ ᠳᠠᠯᠪᠢᠵᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠠᠭᠡᠷᠡᠢ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠨᠢᠭᠡ‌ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠯᠡ ᠪᠥᠬᠦ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ︾ ᠭᠡᠵᠤ ᠵᠠᠭᠢᠭᠰᠠᠨ ᠥᠭᠡ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠨᠢ ᠮᠢᠨᠥ ᠵᠢᠷᠤᠬᠡ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ  ᠤᠷᠤᠭᠤ‌‍ᠶᠠᠭ ᠯᠡ ᠡᠨᠡ ᠲᠤᠯᠭᠢᠶᠠᠯᠠᠨ ᠳᠠᠪᠠᠯᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ  ᠬᠥᠴᠥᠳᠤ  ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ  ᠮᠡᠳᠤ  ᠨᠠᠪᠴᠢᠨ  ᠨᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠬᠦ ᠪᠠᠷ  ᠪᠢ‌ᠥᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠤᠶᠠᠷᠠᠨ ᠲᠤᠭᠳᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠡᠶᠢᠨ ᠬᠦ ᠪᠢ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠤ  ᠵᠤᠷᠢᠭ  ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ  ᠠᠭᠤᠤ  ᠶᠡᠭᠡ  ᠬᠥᠴᠥ‌‍ᠬᠢᠬᠡᠳ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠯᠢ ᠠᠯᠢᠨ ᠢ ᠴᠦ ᠬᠥᠨ ᠲᠤᠩᠭᠠᠨ  ᠪᠤᠳᠤᠬᠤ  ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠲᠠᠢ‌‍ᠴᠦ ᠪᠢᠯᠢᠥ ᠬᠡᠵᠤ ᠪᠤᠳᠤᠨ ᠠᠮᠵᠢᠪᠠ᠃        ︽ᠨᠠᠭᠠᠰᠢ ᠪᠠᠨ  ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠴᠢ︕︾  ᠬᠡᠬᠦ  ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ  ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ  ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ  ᠡᠷᠬᠦᠪᠡᠯ  ᠳᠡᠷᠡ   ᠨᠠᠮᠠᠢᠢ   ᠭᠠᠷ ᠤᠳᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷᠯᠡᠵᠥ ᠯᠡ  ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃  ᠪᠢ  ᠪᠤᠳᠤᠯ ᠤᠨ  ᠶᠢᠷᠳᠢᠨᠴᠤ ᠳᠤ  ᠲᠡᠨᠤᠵᠤ  ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ  ᠪᠠᠭ᠋ᠠᠨ‌ᠡᠪᠬᠦ᠋ᠢᠷᠡᠵᠥ ᠳᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠵᠥᠭ ᠲᠠᠯᠠᠷᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠨ ᠢᠨᠢᠶᠡᠮᠰᠦᠭᠯᠡᠬᠦ ᠳᠤ  ᠳᠡᠷᠡ  ᠨᠠᠮᠤᠭᠤᠬᠠᠨ  ᠠᠯᠬᠤᠵᠤ  ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ‌ᠮᠥ᠋ᠷᠥᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠮᠢᠨᠢ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠠᠯᠪᠢᠪᠠ᠃ ᠭᠠᠷ ᠨᠢ ᠮᠥᠷᠥᠨ ᠳᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠥᠷᠬᠦ ᠲᠠᠢ  ᠵᠡᠷᠬᠡ  ᠠᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ  ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ‌ᠢᠳᠡᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠢᠯᠴᠢ ᠭᠡᠭᠡ ᠪᠥᠯᠢᠶᠡᠭᠡᠨ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠵᠥ ᠥᠯᠥ ᠮᠡᠳᠡᠭᠬᠡᠨ ᠨᠢᠬᠡᠨ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ  ᠪᠥᠬᠦ  ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ  ᠮᠢᠨᠢ  ᠨᠡᠪᠴᠢᠨ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ ᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯ ᠡᠨᠡ ᠯᠨ ᠬᠡᠪ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠤᠭᠰᠤᠮᠠᠷ᠃        ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠲᠤ᠂ ᠬᠠᠶᠢᠷᠡᠨ ᠳᠤ᠂ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠥᠬᠡᠨ ᠳᠤ ᠪᠥᠮᠪᠥᠷᠢᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠳᠥᠨ ᠡᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠵᠤᠭᠠᠴᠡᠯ ᠮᠢᠨᠢ  ᠳᠠᠭᠤᠰᠴᠤ‌‍ᠪᠢ ᠭᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠷᠢᠬᠤ ᠪᠤᠯᠤᠯ᠎ᠠ᠃  ᠲᠡᠷᠡ  ᠨᠠᠮᠠᠢᠢ  ᠨᠢᠰᠭᠡᠯ ᠤᠨ  ᠳᠠᠯᠠᠪᠤᠷ ᠲᠤ  ᠬᠥᠷᠬᠡᠪᠡ᠃  ᠪᠢ  ᠠᠶᠤᠯ  ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠢᠨ‌‍ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠬᠢᠯᠬᠡᠭᠡᠳ ᠴᠠᠰᠢ ᠡᠷᠬᠢᠵᠤ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ  ᠱᠠᠳᠤᠨ ᠳᠤ  ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡ  ᠮᠥᠨ  ᠯᠡ  ᠤᠭ  ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠤᠭᠰᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠁ ᠪᠢ ᠡᠷᠬᠢᠵᠥ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠪᠥᠷᠢ ᠮᠢᠨᠤ ᠥᠭᠡᠳᠡ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠷ ᠡᠷᠭᠦᠨ ᠲᠠᠯᠠᠯᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠁  ᠶᠠᠭᠤ  ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ᠋‌‍ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠬᠤᠷᠭᠤᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠭ᠋᠂ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠥᠨᠡᠳᠥ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠴᠤ  ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ  ᠰᠢᠭ᠋ ᠬᠠᠷᠠᠮᠰᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠰᠠᠯᠵᠤ ᠶᠠᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠥᠷᠬᠦ ᠨᠢ ᠨᠠᠮᠠᠢᠢ ᠥᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠤᠶᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ  ᠳᠤᠭᠳᠤᠯᠤᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃  ᠪᠢ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠱᠠᠳᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠥ ᠰᠠᠨᠳᠤᠷᠤᠥ ᠪᠠᠭᠤᠮᠠᠭᠴᠠ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠤ  ᠵᠥᠭ  ᠳᠠᠬᠢᠨ  ᠬᠠᠷᠠᠪᠠ᠃  ᠳᠡᠷᠡ  ᠨᠠᠮᠠᠢᠢ  ᠤᠯᠵᠤ‌ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠤᠯᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯᠤᠯᠳᠠᠢ᠂ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠵᠤᠭᠰᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠡᠷᠬᠢᠵᠥ ᠴᠠᠰᠢ ᠠᠯᠬᠤᠯᠠᠯ᠎ᠠ᠃        ᠪᠢᠳᠡᠭᠦᠥ ᠱᠤᠤᠭᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠠᠢ ᠶᠢ ᠠᠭᠰᠢᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠯᠳᠠᠢ  ᠳᠤᠰᠤᠨ  ᠪᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ  ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠤᠷᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠨᠢᠰᠬᠡᠯ ᠠᠭᠠᠵᠢᠮ ᠳᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠪᠢ ᠴᠤᠩᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠳᠤᠷᠤᠭᠰᠢ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠮᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠤᠯᠠᠨ  ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠠᠴᠠ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠡᠷᠢᠵᠤ ᠬᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠁  ᠭᠡᠨᠡᠳᠳᠡ  ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ  ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ  ᠵᠤᠭᠰᠤᠭᠠᠳ  ᠬᠥᠭᠡᠷᠥᠨ  ᠨᠢᠰᠬᠦ‌ᠨᠢᠰᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ  ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ  ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ  ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ  ᠳᠥᠷᠢ  ᠳᠥᠷᠬᠦ ᠶᠢ  ᠪᠢ  ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ  ᠠᠷᠭ᠎ᠠ  ᠦᠭᠡᠢ‌‍ᠲ᠋ᠤᠳᠤ ᠠᠴᠠ ᠳᠤᠳᠤ ᠤᠯᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠠᠭᠱᠠᠨ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠥᠢᠯ ᠤᠨ ᠥᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠬᠡᠯᠡᠵᠤ ᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠵᠤ ᠳᠡᠶᠢᠯᠬᠦ  ᠦᠭᠡᠢ ᠳᠤᠭᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠶᠠᠷᠠᠯ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠷᠤᠬᠡ ᠶᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠵᠡᠭᠦᠥ ᠰᠢᠭ ᠰᠢᠪᠡᠵᠤ᠂ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠨ ᠤ ᠭᠥᠨ ᠠᠴᠠ ᠥᠯᠥ ᠮᠡᠳᠡᠭ  ᠬᠥᠨᠳᠡᠭᠦᠷ‌‍ᠭᠢᠩᠰᠢᠭᠡᠳ ᠢᠷᠡᠬᠦ‍ ᠰᠢᠭ ᠪᠤᠯᠪᠠ᠃        ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠶᠢᠷᠳᠢᠨᠴᠤ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠰᠠ  ᠡᠶᠢᠮᠤ  ᠨᠢᠭᠡᠨ  ᠬᠤᠪᠤᠷ  ᠨᠠᠨᠳᠢᠨ  ᠤᠴᠠᠷᠠᠯ  ᠲᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠯ  ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ  ᠶᠤᠮ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠪᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠯᠡ ᠨᠠᠮ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠴᠢᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠤ  ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ  ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠨᠢ ᠠᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠥᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠨᠠᠮᠠᠢᠢ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠳ ᠤᠶᠠᠩᠭᠠᠷᠠᠬᠤ ᠰᠢᠭ᠋ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠪᠢᠯᠡ᠃   
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ