ᠬᠥᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2023/4/24
                            ᠦᠭᠡ : ᠦᠨᠦᠰᠦᠷᠤᠯ                            ᠠᠶ᠎ᠠ : ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ                             ᠤᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ       ᠣᠩᠭᠤᠨ ᠰᠢᠮ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ       ᠤᠶᠠᠬᠠᠨ ᠬᠥᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠤᠭᠠᠨ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ       ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ               ᠬᠥᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠰᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ               ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠡᠶᠢᠮᠦᠷᠢ‌‍ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ       ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ       ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠰᠢᠮ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠭᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ       ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ       ᠪᠤᠶᠠᠨᠲᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠰᠢᠲᠦᠭᠡᠨᠲᠦ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ               ᠬᠥᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ               ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠡᠶᠢᠮᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ       ᠥᠯᠥᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠮᠢᠨᠢ       ᠤᠭᠤᠷᠠᠭ ᠰᠢᠮ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠭᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ       ᠥᠯᠵᠡᠢ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠰᠢᠭ ᠲᠠᠢ       ᠤᠤᠭᠠᠯ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠰᠢᠳᠢᠲᠦ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ               ᠬᠥᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ               ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠡᠶᠢᠮᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ               ᠬᠥᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠰᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ               ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠡᠶᠢᠮᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ
未标题-2.jpg
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠣᠨᠣᠨ ᠳ᠋ᠣᠷᠺ