ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2023/3/15
                                       ᠦᠭᠡ : ᠰᠦᠦ᠋᠂ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠣᠳ ᠵᠢᠷᠭᠢᠵᠦ  ᠥᠣᠷ ᠢ ᠬᠥᠭᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠭᠡᠷᠱᠤᠤᠭᠢᠶᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠵᠦ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷᠰᠢᠩᠬᠤᠨ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠᠰ ᠢ ᠵᠤᠯᠠᠶᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷᠰᠦᠵᠢᠷᠡᠬᠦ ᠣᠪᠣᠭᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠮᠥᠷᠭᠦᠨ ᠲᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠶ᠎ᠠ ᠲᠣᠩ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠪᠠᠷ ᠡᠵᠡᠳ ᠨᠢ ᠰᠠᠷᠢᠵᠤᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠳᠤ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠵᠦᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠨᠢ ᠭᠦᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠠᠶᠠᠰᠴᠤᠳᠣᠬᠳᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠨᠢ ᠰᠦ ᠪᠠᠷ ᠴᠠᠯᠭᠢᠨ᠎ᠠ            ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠣᠪᠤᠭ᠎ᠠ      ᠳᠠᠭᠢᠯᠭᠠᠲᠤ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ            ᠳᠡᠪᠢᠯᠡᠬᠦ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠪᠦᠷᠭᠦᠳ ᠬᠠᠯᠢᠭᠰᠠᠨᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠣᠪᠤᠷᠤᠳᠤ ᠪᠥᠭᠡᠴᠦᠳ ᠲᠠᠪᠢᠨ᠎ᠠᠠᠳᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠳᠤ ᠭᠦᠯᠦᠭ ᠨᠢ ᠳᠡᠭᠦᠯᠢᠭᠰᠡᠨᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠨᠲᠠᠰᠦ‌‍ᠶᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠰᠣᠨᠤᠭᠠᠨ᠎ᠠ            ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠣᠪᠤᠭ᠎ᠠ     ᠳᠠᠭᠢᠯᠭᠠᠲᠤ ᠣᠪᠤᠭ᠎ᠠ            ᠳᠡᠪᠢᠯᠡᠬᠦ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ            ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ      ᠳᠠᠭᠢᠯᠭᠠᠲᠤ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ            ᠳᠡᠪᠢᠯᠡᠬᠦ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ
44444.jpg
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠣᠨᠣᠨ ᠳ᠋ᠣᠺ