ᠮᠢᠨᠦ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2023/2/21
                            ᠦᠭᠡ :  ᠳᠡᠭᠵᠢᠷᠡᠬᠦ                            ᠠᠶ᠎ᠠ : ᠪᠦᠷᠡᠨᠳᠡᠯᠭᠡᠷ                            ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ : ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ                            ᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠦ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠷᠤᠮ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠴᠤᠠᠮᠢᠨᠴᠢᠷᠬᠠᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠳᠠᠭ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠲᠠᠢᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠠᠴᠠ ᠥᠷᠥᠰᠢᠶᠡᠨ ᠢᠪᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨᠠᠳᠤᠭᠤ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠷᠭᠠᠨ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠲᠠᠢ                ᠮᠢᠨᠦ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ                ᠮᠢᠨᠤ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠬᠠᠨ ᠭᠤᠯᠤᠮᠳᠠᠣᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠬᠠᠳᠠᠭ ᠨᠠᠮᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨᠣᠪᠢᠳᠠᠰᠤᠲᠤ ᠲᠣᠮᠣᠭᠲᠤ ᠱᠠᠩᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠳᠣ ᠲᠠᠢᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠢ ᠠᠷᠠᠳ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠢᠪᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨᠤᠶᠣᠨ‌ᠢ ᠠᠷᠢᠭᠤᠳᠬᠠᠳᠠᠭ ᠮᠠᠨᠳᠠᠯᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠲᠠᠢ                ᠮᠢᠨᠦ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ                ᠮᠢᠨᠤ ᠠᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠳᠦᠭᠡᠨᠲᠦ ᠣᠷᠣᠨᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠭᠢᠯ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠯᠤᠤ ᠬᠥᠯᠥᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨᠰᠥᠬᠦᠳᠥᠨ ᠮᠥᠷᠭᠦᠮᠡᠷ ᠨᠠᠪᠳᠠᠭ ᠲᠠᠢᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠡᠬᠢᠨ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠭᠠᠷᠤᠲᠢ ᠳᠡᠪᠢᠭᠰᠡᠨᠰᠦᠰᠦᠭᠯᠡᠨ ᠵᠠᠯᠪᠠᠷᠢᠮᠠᠷ ᠰᠠᠪᠳᠠᠭ ᠲᠠᠢ                ᠮᠢᠨᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ                ᠮᠢᠨᠤ ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠥᠯᠦᠭᠡᠢ                ᠮᠢᠨᠦ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ                ᠠᠪᠤ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠭᠤᠯᠤᠮᠳᠠ
未标题-1.jpg
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠣᠨᠣᠨ ᠳᠣᠷᠺ