ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2023/2/13
                                           ᠰᠢᠯᠦᠭ : ᠳ᠋᠊᠂ ᠭᠠᠩᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ                                           ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ : ᠤ᠂ ᠪᠥᠷᠪᠥᠰᠦᠷᠦᠩᠬᠠᠨ ᠰᠢᠳᠦᠬᠡᠨ ᠣᠪᠣᠭᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠦᠰᠥᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨᠬᠠᠳᠤᠨ ᠬᠡᠷᠦᠯᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠴᠡᠢ ᠪᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠰᠦᠲᠡᠢᠬᠠᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠡᠩᠬᠦᠶᠢᠬᠡᠨ ᠵᠥᠮᠪᠡᠷᠯᠡᠭᠰᠡᠨᠬᠦᠰᠡᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠳᠠᠮᠣᠨᠢ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠮᠢᠨᠢ      ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠳᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ      ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ᠠᠴᠠ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠭᠡᠯᠢᠲᠡᠢ ᠥᠯᠥᠭᠡᠢ      ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠠᠴᠠ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠤᠯᠠᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠴᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠳᠤ ᠤᠶᠠᠭᠠᠲᠠᠢ      ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠮᠠᠷ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠮᠢᠨᠢᠴᠡᠩᠭᠡᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠪᠬᠤᠯᠠᠩᠲᠤ ᠪᠠᠷ ᠣᠪᠣᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨᠴᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠲᠠᠢᠬᠨ ᠤ ᠲᠠᠪᠢᠯᠲᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠵᠢᠯᠰᠦᠨ ᠪᠢᠳᠡᠷᠳᠡᠭᠰᠡᠨᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠮᠢᠨᠢ      ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠳᠠᠭᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ      ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ᠠᠴᠠ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠭᠡᠯᠢᠲᠡᠢ ᠥᠯᠥᠭᠡᠢ      ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠠᠴᠠ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠤᠯᠠᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠴᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠳᠤ ᠤᠶᠠᠭᠠᠲᠠᠢ      ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠮᠠᠷ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠮᠢᠨᠢᠡᠷᠭᠡᠲᠦ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠦᠯᠳᠡ‌‍ᠶᠢ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨᠡᠴᠢᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠯᠤᠮᠳᠠ ᠰᠦᠨ ᠢᠷᠦᠬᠡᠯ ᠲᠠᠢᠡᠨᠡᠬᠡᠨ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠶᠢᠮᠦᠷᠢ‌‍ᠶᠢ ᠡᠷᠭᠦᠭᠰᠡᠨᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠮᠥᠩᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠯ ᠲᠠᠢ      ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠳᠠᠭᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ      ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ᠠᠴᠠ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠭᠡᠯᠢᠲᠡᠢ ᠥᠯᠥᠭᠡᠢ      ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠠᠴᠠ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠤᠯᠠᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠴᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠳᠤ ᠤᠶᠠᠭᠠᠲᠠᠢ      ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠮᠠᠷ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠮᠢᠨᠢ      ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠳᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ      ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ᠠᠴᠠ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠭᠡᠯᠢᠲᠡᠢ ᠥᠯᠥᠭᠡᠢ      ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠠᠴᠠ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠤᠯᠠᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠴᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠳᠤ ᠤᠶᠠᠭᠠᠲᠠᠢ      ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠮᠠᠷ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠮᠢᠨᠢ 
未标题-2.jpg
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠣᠨᠣᠨ ᠳ᠋ᠣᠺ