ᠴᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢᠷᠭᠤᠢ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2023/2/13
                                                                         ᠨᠤ · ᠮᠦᠩᠬᠡᠳᠤᠭᠳᠠᠬᠤ         ᠦᠨᠦᠳᠦᠷ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠶᠢᠰᠥ᠃            ᠦᠷᠯᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠷᠠ ᠣᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠷᠢ ᠮᠠᠨᠳᠤᠪᠠ ᠤᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠦᠦ ᠰᠦᠢᠬᠡᠯᠴᠢᠬᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ  ᠦᠭᠡᠢ‌ᠯᠠ ᠭᠤᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠡᠷ ᠢ  ᠬᠠᠭ᠎ᠠ  ᠬᠦᠯᠳᠡᠭᠡᠮᠡᠷ  ᠡᠳᠤᠷ  ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠨᠢ  ᠡ︕  ᠬᠤᠳᠳᠤᠭ ᠤᠨ  ᠬᠦᠵᠤᠬᠦᠨ ᠠᠴᠠ  ᠵᠠᠯᠭᠠᠵᠤ‌‍ᠲ᠋ᠠᠯᠪᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠷᠳᠣ  ᠲᠡᠮᠤᠷ  ᠤᠩᠭᠤᠴᠠᠨ ᠠᠴᠠ  ᠠᠭᠤᠷ  ᠰᠠᠪᠰᠠᠭᠰᠠᠨ  ᠬᠦᠢᠳᠡᠨ  ᠤᠰᠣ ᠶᠢ  ᠬᠦᠵᠡᠭᠡ ᠪᠠᠨ  ᠲᠡᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯ᠎ᠡ‌ᠤᠤᠭᠤᠭᠰᠠᠨ  ᠦᠬᠡᠷ ᠤᠳ  ᠪᠡᠯᠴᠢᠬᠡᠷ  ᠵᠦᠭ ᠢᠶᠠᠨ  ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ  ᠳᠠᠮᠠᠷᠤᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠨ   ᠰᠣᠪᠤᠷᠠᠬᠤ ᠳᠤ   ᠵᠢᠰᠤᠮ ᠨᠢ   ᠪᠦᠷ‌ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠴᠢᠬᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠦᠬᠡᠷ ᠨᠢ ᠪᠤᠭᠤᠷᠤᠯ ᠦᠬᠡᠷ ᠪᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ  ᠦᠬᠡᠷ ᠤᠳ ᠨᠢ  ᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠦᠬᠡᠷ‌‍ᠪᠤᠯᠴᠢᠬᠠᠡᠡᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ᠂ ᠠᠭᠤᠷ ᠪᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠶ᠋ᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠦᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠠᠰᠣ ᠬᠠᠭᠠᠰ  ᠭᠤᠳᠤᠯᠢ  ᠳᠠᠮᠠᠬᠢ  ᠲᠠᠲᠠᠬᠤ ᠵᠢᠨ‌ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠣ᠂ ᠨᠤᠬᠠᠢ ᠴᠤᠬᠢᠪᠠᠯ ᠭᠠᠰᠠᠯᠭᠠᠮᠠᠷ ᠲᠢᠱ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠬᠦᠯᠳᠡᠭᠦᠰᠣ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃          ᠬᠦᠬᠡ ᠬᠦᠪᠡᠭᠡ ᠲᠠᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠡᠪᠳᠡᠭᠡᠷ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠤᠰ  ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ  ᠬᠤᠶᠢᠳᠠᠢ  ᠤᠯᠠᠨ  ᠴᠡᠩᠬᠡᠷ  ᠠᠭᠤᠯᠠᠰ ‍ᠤᠨ‌ᠤᠷᠬᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠴᠠᠰᠤᠨ ᠰᠢᠮᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠶᠢᠰᠬᠠᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠦᠴᠤᠭᠡᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠦᠷᠡᠢ ᠬᠤᠳᠬᠤᠮ᠎ᠠ ᠴᠠᠰᠣ᠂ᠴᠠᠶᠢᠪᠠᠭᠠᠷ ᠴᠢᠷᠠᠶᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠯᠳᠠᠭᠠᠷ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠳᠤ ᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠳᠠᠰᠣ ᠬᠦᠷᠭᠡᠮ᠎ᠡ ᠴᠠᠶᠢᠯᠵᠡᠨ᠎ᠠ᠃         ᠬᠡᠵᠢᠶᠡᠨᠡᠢ ᠬᠤᠨᠢ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠨᠠᠷᠠ ᠪᠤᠯᠴᠢᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ  ᠰᠤᠶᠤᠯᠭᠡᠷᠡᠯ᠂  ᠬᠤᠨᠢᠨ  ᠬᠤᠷᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ  ᠡᠬᠦᠳᠡ ᠵᠢ‌ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠵᠤ ᠬᠤᠨᠢᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠯᠭᠤᠷ  ᠰᠤᠪᠤᠭᠤᠯᠤᠨ᠂  ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠲᠤ  ᠭᠠᠷᠬᠤ  ᠬᠤᠨᠢᠳ ᠢᠶᠠᠨ  ᠲᠤᠭᠠᠯᠠᠬᠤ  ᠭᠡᠰᠡᠨ  ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ‌‍ᠰᠦ᠋ᠷᠤᠭ᠌ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠤᠬᠦᠣ ᠰᠦᠪᠡᠭᠡ ᠠᠯᠠᠭ᠂  ᠬᠠᠮᠠᠷ  ᠬᠠᠯᠵᠢᠨ᠂  ᠬᠠᠷ᠎ᠠ  ᠲᠦᠷᠤᠬᠦᠳᠣ  ᠢᠷᠭᠡ ᠠᠴᠠ  ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠯᠡᠨ᠂  ᠬᠠᠭᠠᠰ‌ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠳᠡᠳᠠᠢ ᠡᠬᠦᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠡᠬᠦᠷ ᠬᠠᠰᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠪ  ᠦᠭᠡᠢ  ᠬᠤᠶᠢᠨ᠎ᠠ  ᠬᠤᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ  ᠰᠣᠮᠤᠳᠠᠨ  ᠦᠰᠤᠷᠴᠤ᠂ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠵᠦᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠰᠦᠷᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠷᠠᠨ ᠴᠤᠪᠤᠯ᠎ᠠ᠃          ︽ᠡᠪᠡᠰᠤ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠯᠡᠬᠦᠣ ᠨᠦᠭᠡᠴᠠᠯᠡᠵᠣ᠂ ᠬᠤᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠷᠠᠪᠴᠢ ᠪᠢᠬᠢᠯᠢᠭ ᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ᠂ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠴᠤ᠋‌ᠵᠤᠵᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠬᠤᠯᠠᠭ ᠲᠤᠯᠠ ᠬᠤᠨᠢᠳ ᠮᠢᠨᠢ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠮᠦᠨ  ᠲᠤᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ  ᠤᠷᠤᠨ᠎ᠠ  ᠳ᠋ᠠ᠂ᠡᠶᠢᠮᠣ ᠲᠠᠷᠭᠤ ᠰᠠᠶᠢᠳᠠᠢ ᠬᠤᠨᠢᠳ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠴᠤ ᠵᠤᠳ ᠢ ᠪᠤᠷᠪᠢᠨ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ  ᠲᠡᠪᠰᠡᠨ᠎ᠡ  ᠳ᠋ᠠ︾  ᠭᠡᠵᠣ  ᠰᠦᠷᠤᠭ᠌ ᠤᠨ ᠵᠶ᠋ᠠᠨ‌ᠬᠤᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠵᠤᠭᠰᠣᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯᠭᠡᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ ᠪᠤᠷᠣ  ᠨᠢᠳᠣ᠂  ᠭᠡᠭᠡ  ᠤᠶᠢᠭᠰᠠᠨ‌ᠠᠯᠢᠮᠠᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠴᠡᠷ ᠨᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠴᠠᠶᠢᠯᠵᠡᠬᠤ  ᠬᠠᠰ ᠤᠨ  ᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠴᠠᠰᠣ᠂  ᠴᠠᠩ  ᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ  ᠴᠡᠩᠬᠡᠷ  ᠨᠤᠤᠰᠤᠨ‌ᠠᠯᠴᠢᠭᠤᠷ ᠲᠠᠢ ᠦᠩᠭᠡ ᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠮᠡᠷ ᠢᠯᠡᠳᠠᠢ ᠴᠤᠭᠳᠠᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ︽ᠮᠠᠯᠠᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠰᠣ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ ᠲᠤᠭᠠᠯᠠᠨ᠂ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠢᠷᠪᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ ᠲᠤᠭᠠᠯᠠᠳᠠᠭ︾ ᠤᠬᠠᠭᠠᠯᠢᠭ  ᠰᠣᠷᠮᠣᠭᠤᠨ  ᠰᠤᠶᠤᠯᠭᠡᠷᠡᠯ  ᠬᠤᠨᠢ ᠪᠠᠨ  ᠲᠤᠭᠠᠯᠠᠵᠤ‌‍ᠴᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ  ᠦᠭᠡᠢ  ᠭᠡᠵᠤ  ᠲᠡᠳᠤᠢ  ᠯᠠ  ᠤᠴᠢᠷ  ᠪᠤᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ  ᠦᠭᠡᠢ  ᠮᠦᠬᠦᠭᠳᠣ ᠶᠢᠨ   ᠡᠭᠡᠬᠡᠪᠴᠢ ᠳᠤ   ᠬᠤᠨᠢ ᠪᠠᠨ‌‍ᠲ᠋ᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠴᠢᠬᠠᠭᠠᠳ᠂ ᠮᠦᠬᠡᠷᠤᠣ ᠱᠤᠷᠤᠩ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠢ ᠠᠴᠠ ᠲᠤᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠪᠤᠯ ᠨᠡᠩ ᠬᠢᠯᠪᠠᠷ ᠭᠡᠵᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠪᠡ᠃         ᠦᠯᠤ  ᠮᠠᠳᠡᠭ  ᠶᠠᠪᠠᠭᠠᠨ  ᠰᠢᠭᠤᠷᠭ᠎ᠠ  ᠬᠠᠶᠠ  ᠬᠠᠶᠠ  ᠪᠤᠰᠴᠤ᠂  ᠬᠦᠢᠳᠡᠨ ᠤ  ᠡᠷᠴᠢ   ᠤᠯᠠᠮ   ᠴᠢᠩᠭᠠᠷᠠᠬᠤ‌‍ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ᠃ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠲᠠᠷᠠᠺᠲ᠋ᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠠᠷ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠡᠭᠡᠵᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠰᠡᠷᠡᠭᠡ ᠪᠠᠷ  ᠠᠭᠤᠯᠠ‌‍ᠰᠢᠭ᠋ ᠤᠪᠤᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠪᠡᠰᠣᠨ ᠠᠴᠠ᠂ ᠳᠠᠯᠠ ᠨᠠᠶᠠᠨ  ᠵᠢᠩ ᠤᠨ  ᠲᠤᠮᠤᠬᠠᠨ  ᠪᠤᠭᠤᠯᠳᠠ ᠲᠠᠢ  ᠬᠦᠬᠡ  ᠡᠪᠡᠰᠣ ᠶᠢ  ᠬᠡᠳᠤᠬᠡᠨ‌ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠭᠳᠡ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯᠭᠡᠷᠡᠯ᠂ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠠᠭᠤ ᠳᠠᠯᠠ ᠶᠢᠰᠤᠨ  ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ  ᠲᠦᠯᠯᠡᠬᠦ‌‍ᠰᠢᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠨᠢᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠤᠬᠢᠯᠢᠭ ᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷᠠᠪᠴᠢᠨ ᠤ ᠡᠭᠡᠪᠤᠷ ᠡᠩᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠡᠪᠡᠰᠣᠯᠡᠭᠡᠳ᠂ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠤᠨ᠎ᠡ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ‌ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠫᠢᠺᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠵᠣ ᠬᠤᠨᠢᠳ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠷᠣ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠯᠭᠢᠭᠤᠯᠤᠯ᠎ᠠ᠃           ᠰᠤᠶᠤᠯᠭᠡᠷᠡᠯ ᠤᠨ  ᠨᠦᠬᠦᠷ ᠨᠢ  ᠰᠦᠷᠵᠢᠪᠬᠤᠯᠠᠩ  ᠦᠨᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ   ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ   ᠮᠦᠩᠬᠦᠨ   ᠡᠪᠤᠯ ‍ᠤᠨ‌ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠳᠤ ᠪᠦᠬᠡ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠬᠤ ᠪᠠ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠦᠴᠤᠬᠡᠳᠤᠷ  ᠦᠷ ᠢᠶᠠᠷ  ᠡᠷᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ‌‍ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠪᠤᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠬᠤᠶᠢᠰᠢ ᠲᠠᠪᠤᠨ  ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ  ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠲᠤ᠋‌ᠮᠦ᠋ᠬᠦᠭᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠡᠬᠡᠪᠴᠢ ᠳᠤ  ᠬᠤᠨᠢᠳ ᠨᠢ  ᠰᠠᠯᠬᠢ  ᠰᠦᠷᠤᠨ  ᠲᠤᠭᠳᠠᠵᠤ᠂  ᠬᠡᠳᠤᠨ  ᠠᠵᠢᠷᠭ᠎ᠠ  ᠠᠳᠤᠭᠤ᠂  ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ‌ᠦᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠮᠦᠷ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠢᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠬᠢᠶᠠᠭ ᠤᠨ  ᠰᠣᠷ  ᠬᠢᠷᠭᠠᠵᠤ  ᠳᠠᠭᠠᠳᠠᠢ  ᠢᠳᠡᠰᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃  ᠮᠦᠬᠡᠷᠤᠣ‌‍ᠱᠤᠷᠤᠩ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠮᠤᠢ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠴᠤ᠂ ᠰᠣᠶᠤᠯᠭᠡᠷᠡᠯ ᠲᠡᠷᠭᠡᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠭᠤᠵᠤ ᠤᠷᠤᠢ  ᠦᠭᠡᠳᠡ  ᠠᠯᠬᠤᠪᠠ᠃  ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ‌‍ᠲ᠋ᠤᠷᠭᠠᠨ ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠲᠡᠪᠡᠯ ᠱᠠᠪ ᠭᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠡᠳᠦᠷᠴᠥ᠂ ᠨᠤᠮᠢᠨ ᠦᠩᠭᠡ ᠲᠠᠢ  ᠴᠡᠩᠬᠡᠷ  ᠨᠤᠤᠰᠣᠨ  ᠠᠯᠴᠢᠭᠤᠷ  ᠤᠷᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ‌‍ᠰᠣᠶᠤᠯᠭᠡᠷᠡᠯ ᠢ ᠬᠤᠯᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠴᠡᠯ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠡᠰᠢ ᠲᠠᠢ᠂ ᠴᠡᠩᠬᠡᠷ  ᠬᠦᠬᠡ  ᠲᠠᠯᠪᠢ ᠲᠠᠢ  ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ  ᠢᠷᠭᠤᠢ᠂ᠮᠦᠩᠬᠦᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠴᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠨ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠵᠤ  ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ  ᠰᠢᠭ᠋  ᠰᠣᠷᠭᠤᠭ  ᠢᠳᠡᠷᠡᠬᠦᠨ  ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠬᠤ  ᠪᠦᠭᠡᠳ‌ᠦᠨᠳᠤᠷ ᠲᠦᠷᠡᠢ ᠲᠠᠢ ᠰᠡᠪᠬᠢᠨ ᠭᠤᠳᠤᠯ ᠢᠰᠬᠦᠯᠤᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠷ ᠨᠢ ᠲᠤᠭᠤᠰᠤ ᠲᠤᠷᠳᠤᠭ ᠰᠠᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ  ᠰᠢᠨᠡᠬᠡᠨ‌‍ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠴᠠᠰᠣᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ  ᠲᠤᠪ  ᠲᠤᠳᠤᠬᠠᠨ  ᠲᠤᠷᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃  ᠡᠪᠤᠯ ᠤᠨ  ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ  ᠢᠳᠡ  ᠬᠦᠢᠳᠡᠨ  ᠲᠦᠮᠡ  ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ‌ᠵᠡᠬᠦᠣ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠣᠶᠤᠯᠭᠡᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠬᠠᠴᠠᠷ ᠢ ᠰᠢᠪᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠰᠠᠶ᠋ᠢ ᠯᠠ ᠭᠤᠴᠢ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ  ᠴᠠᠬᠢᠷᠠᠭ‌ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠪᠦᠰᠡᠬᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠪᠬᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ  ᠪᠤᠳᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ  ᠬᠠᠴᠠᠷ ᠠᠴᠠ  ᠴᠢᠪ  ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ  ᠦᠭᠡᠢ  ᠬᠠᠯᠢᠷᠠᠨ  ᠵᠠᠶᠢᠯᠠᠵᠤ‌‍ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃            ︽ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠤᠨᠢᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠤᠳᠤᠪᠠᠯ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠵᠠᠭᠤ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ‌‍ᠲ᠋ᠠᠭᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ︾ ᠭᠡᠳ᠂ ᠮᠦᠬᠡᠷᠤᠣ ᠱᠤᠷᠤᠩ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠢ ᠳᠠᠬᠢ ᠪᠦᠳᠤᠬᠦᠨ  ᠬᠠᠳᠠᠨ  ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ  ᠵᠤᠭᠰᠣᠵᠤ᠂  ᠭᠤᠷᠪᠠ  ᠳᠠᠬᠢᠵᠤ‌ᠬᠤᠨᠢ ᠪᠠᠨ ᠲᠤᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠴᠢᠪ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃           ᠰᠦᠷᠵᠢᠪᠬᠤᠯᠠᠩ᠂ ᠰᠣᠶᠣᠯᠭᠡᠷᠡᠯ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠪᠤᠯ ᠲᠠᠭᠠᠨᠠᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠳᠠᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠦᠪᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠷ᠎ᠠ  ᠪᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ‌ᠠᠪᠴᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠠᠶᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ᠂ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠠᠩᠬᠠᠯᠠᠨ  ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ  ᠠᠯᠠᠭ‌‍ᠱᠠᠷ ᠬᠦᠯᠤᠭ᠍ᠰᠠᠨ ᠢᠰᠡᠬᠡᠢ ᠬᠠᠮ ᠳᠤ ᠴᠤᠭ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠤ‌ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠳᠠᠢ ᠭᠤᠤᠯ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠠᠴᠠ ᠴᠤᠭ ᠲᠡᠬᠦᠰᠴᠤ᠂ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠴᠠᠨ ᠠᠶᠢᠯ ᠭᠡᠷ ᠪᠤᠯᠵᠤ  ᠲᠤᠭᠤᠨᠤ ᠪᠠᠨ‌‍ᠲ᠋ᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠠᠷ ᠤᠶᠢᠯᠡᠰ ᠤᠨ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠷᠭᠤᠢ ᠪᠠᠨ ᠵᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠡᠯᠭᠦᠵᠤ‌‍ᠶᠠᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ ᠶᠤᠮ᠃          ᠤᠷᠤᠢ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠰᠣᠶᠤᠯᠭᠡᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠨᠢᠳ ᠶᠠᠭ ᠯᠠ ᠰᠠᠷᠠ ᠲᠠᠢ ᠰᠦᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠤᠳ  ᠰᠢᠭ᠋᠂ᠴᠠᠰᠣᠳᠣ ᠠᠯᠭᠠᠢ ᠳᠤ ᠬᠦᠳᠡᠯᠤᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠢᠷᠠᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠯᠠ ᠲᠡᠷᠡ ᠱᠤᠷᠤᠩ ᠤᠨ  ᠤᠷᠤᠢ ᠠᠴᠠ  ᠪᠠᠭᠤᠵᠤ᠂ᠲᠡᠷᠭᠡᠨ ᠪᠦᠬᠦᠭ ᠳᠡᠭᠡᠨ  ᠤᠷᠤᠨ  ᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠪᠴᠢ ᠪᠠᠨ  ᠨᠡᠬᠡᠬᠡᠵᠤ  ᠴᠠᠭᠠᠰᠣ  ᠲᠡᠯᠭᠡᠨ  ᠦᠵᠦᠭ  ᠵᠢᠷᠢᠯᠵᠡᠬᠦᠯᠵᠤ  ᠡᠬᠢᠯᠡᠯ᠎ᠡ᠃ᠰᠣᠶᠣᠯᠭᠡᠷᠡᠯ ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠤᠨ ᠬᠡᠳᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠳᠠᠳᠠᠢ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠰᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ  ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠪᠠᠨ‌ᠤᠤᠯ ᠤᠨ  ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠣ  ᠮᠠᠯ  ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ  ᠠᠷᠭ᠎ᠠ  ᠪᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ  ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠳᠡ  ᠬᠢᠬᠦ ᠳᠤ  ᠴᠢᠭᠯᠡᠬᠦᠯᠵᠤ᠂  ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠵᠶ᠋ᠠᠨ‌ᠤᠶᠢᠯᠡᠳᠦᠯᠭᠡᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠰᠦᠷᠣᠭ᠌ ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠣᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ  ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ  ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ  ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠪᠠᠨ︽ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠡᠬᠦᠯᠳᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠨᠢ ᠶᠢ ᠡᠷᠯᠢᠰᠡᠵᠢᠬᠦᠯᠤᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ︾  ᠭᠡᠬᠦ  ᠤᠷᠳᠣᠬᠠᠨ  ᠦᠬᠦᠯᠡᠯ ᠢᠶᠠᠨ  ᠮᠠᠯ  ᠠᠵᠣ‌ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠳᠠᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠳᠤ ᠦᠭᠬᠦ ᠭᠡᠳ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠳᠡ  ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠤ  ᠡᠮᠤᠨ᠎ᠡ‌‍ᠰᠦ᠋ᠷᠤᠭ᠌ ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠤᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ᠂ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨᠴᠢ ᠵᠢᠮ᠎ᠡ ᠶᠤᠰᠣ ᠶᠢ ᠠᠳᠬᠤᠵᠤ᠂ ᠤᠷᠤᠨ‌ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ  ᠤᠰᠣ  ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ᠂  ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ   ᠠᠬᠤᠢ᠂   ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ   ᠵᠢᠮ᠎ᠡ᠂   ᠦᠷᠡᠵᠢᠯ   ᠲᠦᠯᠵᠢᠯ᠁ ᠳ᠋ᠤ᠋‌ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃           ᠰᠦᠷᠵᠢᠪᠬᠤᠯᠠᠩ᠂ ᠰᠣᠶᠣᠯᠭᠡᠷᠡᠯ  ᠬᠤᠷᠢᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ  ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ  ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠠᠴᠠ  ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠤ᠂  ᠪᠦᠳᠣᠬᠦᠨ  ᠰᠡᠬᠦᠯᠳᠣ‌ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠨᠢᠳ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠤᠬᠤᠷ ᠰᠡᠬᠦᠯᠳᠣ ᠦᠯᠴᠢᠷ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠤ ᠬᠤᠴᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠤ᠂ ᠴᠢᠰᠣ ᠰᠣᠯᠢᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠪᠠᠩ‌‍ᠳᠧ ᠡᠬᠦᠯᠲᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠴᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠨᠤᠤᠰᠣ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠳᠤᠨᠢ  ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠵᠤ᠂  ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠤᠨ  ᠵᠢᠯ ᠠᠴᠠ  ᠴᠤᠯ‌ᠮᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠦ᠋ ᠪᠦᠸᠧ ᠤᠳᠤᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠦᠬᠦ ᠰᠦᠷᠣᠭ᠌ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠷᠯᠢᠰᠡᠵᠢᠬᠦᠯᠤᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠᠴᠠ ᠦᠯᠴᠢᠷ ᠬᠤᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠪᠠᠭᠤᠯᠢᠭ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ‌‍ᠪᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠤᠯᠠᠨ ᠢᠬᠡᠷᠡᠯᠡᠬᠦ᠂ ᠢᠳᠡᠰᠢ ᠤᠤᠭᠤᠰᠢ ᠭᠤᠯᠤᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠷᠤᠭ  ᠢᠳᠡᠰᠢ ᠲᠠᠢ  ᠬᠤᠨᠢᠳ  ᠪᠤᠯᠵᠤ᠂  ᠪᠠᠩ  ᠳ᠋ᠧ‌ᠤᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠨᠤᠤᠰᠣ ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦ᠋ ᠪᠦᠸᠧ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ  ᠪᠢᠯᠳᠡᠷ  ᠲᠤᠮᠣ᠂  ᠮᠢᠬᠠᠨ ᠤ  ᠭᠠᠷᠤᠯᠳᠠ‌‍ᠶᠡᠭᠡ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠴᠠ ᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠤᠬᠦᠨ  ᠰᠡᠬᠦᠯᠳᠣ  ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ  ᠬᠤᠨᠢᠳ ᠨᠢ  ᠭᠠᠩ‌ᠭᠠᠴᠢᠭ ᠲᠤ ᠲᠡᠰᠪᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ᠂ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠰᠣᠮᠳᠠᠭᠠᠢ᠂  ᠡᠪᠡᠰᠣ  ᠪᠤᠷᠳᠤᠭ᠎ᠠ  ᠭᠤᠯᠤᠬᠤ  ᠦᠭᠡᠢ᠂  ᠦᠭᠡᠬᠦ ᠨᠢ‌‍ᠪᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠶᠡᠭᠡ᠂ ᠰᠦ ᠪᠠᠭᠤᠬᠤ ᠨᠢ ᠰᠠᠶᠢᠨ᠂ ᠠᠷᠠᠰᠣ ᠤᠩᠭᠠᠰᠣ ᠨᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠴᠣ  ᠰᠢᠨ᠎ᠡ‌ᠡᠬᠦᠯᠳᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠨᠢᠳ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃  ᠲᠡᠨᠢᠢᠳᠡᠯ᠎ᠡ  ᠬᠡᠭᠡᠯ  ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ  ᠬᠤᠨᠢᠳ  ᠬᠤᠳᠠᠨ  ᠵᠦᠭ ᠢᠶᠠᠨ  ᠠᠯᠭᠤᠷ‌ᠡᠷᠬᠢᠬᠦ ᠳᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯᠭᠡᠷᠡᠯ  ᠴᠤ  ᠦᠬᠦᠯᠡᠯ ᠢᠶᠠᠨ  ᠪᠢᠴᠢᠵᠤ  ᠲᠡᠬᠦᠰᠭᠡᠭᠡᠳ  ᠪᠢᠷ ᠢᠶᠠᠨ  ᠬᠤᠩᠬᠤᠶᠢᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ  ᠭᠠᠷ  ᠤᠳᠠᠰᠣ ᠨᠢ‌ᠬᠠᠩᠬᠢᠨᠠᠪᠠ᠃          ︽ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠷᠡᠳᠣ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠯᠵᠤ᠂ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠢ ᠲᠡᠳ᠋ᠯᠡᠵᠠᠢ᠃ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠴᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ  ᠪᠠᠶᠠᠷ᠃  ᠠᠷᠠᠰᠣ  ᠰᠢᠷᠢ  ᠡᠳ᠋ᠰᠢᠬᠦᠯᠵᠤ  ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ  ᠤᠶᠢᠯᠡᠳᠪᠤᠷᠢ  ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ  ᠲᠡᠭᠡᠳᠤ‌‍ᠱᠠᠳᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠲᠡᠮᠵᠢᠵᠤ᠂ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠩᠰᠢᠨ ᠠᠴᠠ ᠰᠡᠬᠦᠯᠡᠷ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃  ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ  ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠢ‌‍ᠪᠤᠯᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠦᠬᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠮᠠᠨ ᠤ  ᠲᠦᠯᠤᠪᠯᠡᠭᠡ  ᠮᠡᠳᠡᠬᠦᠯᠤᠯᠳᠡ ᠵᠢ‌‍ᠴᠤ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠮᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠡ︕︾  ᠭᠡᠵᠤ  ᠰᠦᠷᠵᠢᠪᠬᠤᠯᠠᠩ ᠤᠨ  ᠳᠠᠭᠤ  ᠤᠳᠠᠰᠣᠨ  ᠲᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ‌‍ᠬᠦ᠋ᠩᠬᠢᠨᠡᠨ᠎ᠡ᠁         ᠴᠠᠶᠢᠪᠠᠭᠠᠷ ᠭᠡᠭᠡ᠂ ᠴᠢᠮᠬᠢᠬᠦᠨ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠡᠪᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠭᠳᠣᠷ ᠨᠠᠷᠠ ᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ  ᠶᠤᠮ  ᠰᠢᠭ᠋  ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠤᠬᠠᠨ‌‍ᠪᠦ᠋ᠮᠪᠦᠷᠢᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠵᠢᠷᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠸᠠᠭᠠᠷ ᠲᠤᠭᠤᠰᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ  ᠪᠦᠳᠤᠴᠡ ᠲᠠᠢ  ᠰᠢᠯᠤᠨ  ᠲᠡᠭᠡᠪᠤᠷ‌‍ᠪᠦ᠋ᠬᠦᠢ ᠦᠷᠬᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷᠠᠪᠴᠢ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨᠰᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ᠂  ᠬᠠᠷᠢ  ᠮᠠᠶ᠋ᠢᠭ ᠤᠨ  ᠵᠤᠰᠠᠯᠠᠩ  ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠵᠢᠨ‌‍ᠲ᠋ᠤᠮᠤᠬᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠩ ᠠᠴᠠ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠧᠩ ᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ  ᠲᠤᠸᠠᠯᠠᠵᠤ᠂  ᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠪᠴᠢ ᠠᠴᠠ  ᠨᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ  ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ‌ᠢᠯᠴᠢᠨ ᠳᠤ ᠰᠦᠷᠵᠢᠪᠬᠤᠯᠠᠩ᠂ ᠰᠣᠶᠣᠯᠭᠡᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠡᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠨᠡᠩ ᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠳᠠᠷᠡᠵᠦ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠤᠨ ᠢᠯᠴᠢ ᠡᠨᠡ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠠᠴᠠ ᠳᠠᠪᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠤ ᠬᠠᠩᠰᠢ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠠᠴᠠ ᠴᠠᠭᠠᠰᠢ  ᠤᠨᠠᠵᠤ᠂ᠠᠷᠠᠰᠣ ᠨᠤᠤᠰᠣ  ᠠᠪᠬᠤ  ᠬᠦᠮᠤᠨ  ᠦᠭᠡᠢ  ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ  ᠠᠷᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ  ᠦᠭᠡᠢ  ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠳᠤ  ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠳᠠ  ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ‌‍ᠰᠣᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ᠂ ᠰᠣᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠵᠠᠷᠤᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠃           ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠦᠷᠯᠦᠬᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠨᠠᠰᠣᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠤᠨ ᠢᠯᠴᠢᠨ ᠳᠤ  ᠤᠶᠠᠰᠣᠨ  ᠬᠠᠶᠢᠯᠪᠠ  ‍ᠤᠤ‌‍ᠭᠡᠮᠡᠷ ᠲᠤᠮᠤᠬᠠᠨ ᠭᠡᠬᠡᠬᠡᠪᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠵᠠᠭᠠᠨ ᠴᠠᠩ ᠴᠤ  ᠮᠡᠯᠳᠡᠯᠵᠡᠨ᠂  ᠭᠡᠷ  ᠪᠤᠯᠤᠨ  ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠤ  ᠰᠠᠷᠠᠪᠴᠢᠨ ᠤ  ᠤᠷᠤᠢ ᠳ᠋ᠤ᠋‌ᠬᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠤᠵᠠᠭᠠᠨ ᠴᠠᠰᠣ ᠴᠤ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠤᠶᠠᠰᠣᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠢ᠂ ᠴᠠᠶᠢᠯᠠᠰ ᠴᠠᠶᠢᠯᠠᠰ ᠬᠢᠨ ᠭᠤᠯᠭᠤᠨ ᠤᠨᠠᠵᠤ‌ᠡᠬᠢᠯᠡᠯ᠎ᠡ᠃ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠬᠦᠷᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠮᠥᠩᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠯᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠴᠡᠩᠬᠡᠷ ᠢᠷᠭᠤᠢ  ᠴᠤ  ᠬᠠᠪᠤᠷ ‍ᠤᠨ‌ᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠨ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠴᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ ︽ᠬᠦᠯ︾ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠢᠬᠢᠵᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯᠤᠭ᠎ᠠ᠃ 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠥᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ