ᠬᠦᠭᠡᠷᠦᠭᠦᠢ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠳ ᠮᠢᠨᠢ
  
2023/1/18
ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠰᠤ ᠮᠢᠨᠢᠡᠪᠳᠡᠭᠳᠡᠵᠤ ᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠠᠳ ᠬᠦᠭᠡᠷᠦᠭᠦᠢᠡᠷᠬᠢᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠳ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠳᠤ ᠮᠢᠨᠢᠡᠩᠭᠦᠷᠡᠢ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠦᠭᠡᠷᠦᠭᠦᠢ     ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠲᠡᠭᠡᠳᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠢᠶᠠᠨ     ᠡᠩᠭᠦᠷᠡᠶᠢᠯᠡᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ     ᠡᠵᠢ ᠠᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠯᠤᠮᠳᠡ ᠮᠢᠨᠢ     ᠡᠯᠢᠭᠡ ᠵᠢᠷᠤᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠪᠤᠳᠤᠬᠳᠠᠬᠤ ᠶᠤᠮᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠰᠤ ᠮᠢᠨᠢᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠳ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠦᠭᠡᠷᠦᠭᠦᠢᠨᠡᠭᠦᠭᠡᠳ ᠤᠳᠤᠬᠰᠡᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠮᠢᠨᠢᠨᠢᠯᠪᠤᠰᠤ ᠪᠦᠮᠪᠤᠷᠢᠨ ᠬᠦᠭᠡᠷᠦᠭᠦᠢ  
          